ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ “พระราชพัฒนาภรณ์”

ZW

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ “พระราชพัฒนาภรณ์” พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโยวรวิหาร เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม

วันที่ 3 มกราคม 65 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เล่ม 119 ในตอนที่ 1 ข เรื่อง ถอดถอนยศ ความว่า
ดังที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งยศ “พระสิทธิปรับปรุงภรณ์” เป็น “พระราชปรับปรุงภรณ์” เพราะวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม ค้างมวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิตในวัดไชโยวรำไพหาร วัดหลวง จังหวัดอ่างทอง ในจังหวะพระราชพิธี ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพวันที่ 5 ธ.ค. พุทธศักราช 2548 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 นั้น

เนื่องมาจากห้องประชุมมหาเถรสัมพันธ์ ครั้งที่ 14/2546 ช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกจากตำแหน่ง รองหัวหน้าคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งเจ้าอาวาสวัดไชโยวรำไพหาร วัดหลวง ฐานหย่อนยานความรู้ความเข้าใจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 รวมทั้งที่ปรับปรุงแก้ไขเสริมเติมห้องประชุมมหาเถรสัมพันธ์ ครั้งที่ 15/2564 ช่วงวันที่ 10 ส.ค. 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบ ให้ถอดถอน “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกจากยศ เพราะว่าถ้าเกิดดำรงยศบางครั้งก็อาจจะไม่งดงาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอสิ่งของพระบรมราชานุญาต ถอดถอน “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกจากยศ รวมทั้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาถัดไปแล้ว