กกต.ประกาศแนวปฏิบัติ “หาเสียง” เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศแนวปฏิบัติ การหาเสียงเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

วันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ เรื่อง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง การติดประกาศแล้วก็ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครแล้วก็ผู้ช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงหน่วยงานบริหารส่วนตำบล

ประกาศมีใจความพูดว่า จากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบในแนวทางการตามหนทางเตรียมการลงคะแนนเสียงสมาชิกสภาหน่วยงานบริหารส่วนตำบลแล้วก็นายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบล โดยจัดวันลงคะแนนเสียงในวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงฯ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. ระยะเวลาการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงของผู้สมัครแล้วก็ผู้ช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ผู้ช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง สามารถรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่วันที่ กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการลงคะแนนเสียง อบต. ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จนถึงเวลา 18.00 น. ก่อนวันลงคะแนนเสียง (27 พ.ย.64)

2. การจัดทำแล้วก็ติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง

2.1 ให้ผู้สมัครที่ปรารถนาทำแล้วก็ติดประกาศเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงหรือทำแล้วก็ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงทำงาน ดังนี้

ประกาศ กว้างไม่เกิน 30 ซม. แล้วก็ยาวไม่เกิน 42 ซม.
แผ่นป้าย กว้างไม่เกิน 130 ซม. แล้วก็ยาวไม่เกิน 245 ซม.
2.2 รายละเอียดของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1) ผู้สมัครสามารถบอกชื่อ รูปถ่าย ลำดับที่ประจำผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ หนทางของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลเรื่องราวเฉพาะที่เกี่ยวกับเพศผู้สมัคร พร้อมบอกชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของข้าหลวงประจำจังหวัดต้าง ผู้ผลิต จำนวน แล้วก็วันเดือนปีที่ผลิตไว้รอบๆที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงแล้วก็แผ่นป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง

2) ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้สำหรับเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงจำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น
และไม่ตรงกันข้ามมาตรา 34 ที่พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาอาณาเขตหรือผู้บริหารอาณาเขต พุทธศักราช2562 แล้วก็บางทีอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นพวกที่ประชุมอาณาเขตหรือผู้บริหารอาณาเขตในองค์กรดูแลส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้สำหรับเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงด้วยก็ได้

2.3 จำนวนของประกาศแล้วก็แผ่นป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงที่ผู้สมัครทำได้

1) ประกาศ ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรดูแลส่วนท้องถิ่น

2) แผ่นป้าย ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรดูแลส่วนท้องถิ่น

ดังต่อไปนี้ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ แล้วก็สถานที่ติดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในแต่ละองค์กรดูแลส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรดูแลส่วนท้องถิ่นประกาศระบุ

3. บทระบุลงอาญา

การติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียงจะทำได้เฉพาะในสถานที่ และก็มีขนาดแล้วก็จำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายระบุ

ถ้าฝืนระวางโทษติดตะรางไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรืออีกทั้งจำอีกทั้งปรับ ตามมายี่ห้อ 132 ที่พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาอาณาเขตหรือผู้บริหารอาณาเขต พุทธศักราช2562